COLEGIUL MEDICILOR CĂLĂRAȘI

Sediul: Str.Progresul, bl.BBB, et.1, Călărași, jud.Călărași (corpul administrativ - Primăria Călărași)

Program cu publicul:
Luni - Vineri
08:00 - 15:00
Sâm - Dum
nu se lucrează
Sărbători legale
nu se lucrează
Abonează-te la Newsletter și vei primi prin e-mail cele mai noi informații de la CMCL

Articole recente

Educația Medicală Continuă

Programul naţional de Educaţie Medicală Continuă

Colegiul Medicilor Călărași

organizaţie teritorială a CMR

Colegiul Medicilor din România este organizat şi funcţioneză pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, reprezentat de câte un colegiu al medicilor teritorial, format din toţi medicii care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă. CMR este o instituție de drept public, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial. Obiectul principal de activitate al CMR este controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor și regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

Organigrama CM Călărași

Comisii constituite în cadrul CM Călărași


Comisia de jurisdicție profesională

Comisia profesional ştiinţifică

Comisia de etică și deontologie profesională

Comisia de cenzori

Comisia de acreditări și avizări

Comisia de disciplină

Întrebări frecvente

DA. Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din România. La primirea în rândurile Colegiului, medicul va depune jurământul lui Hipocrate, în formularea modernă adoptată de Asociaţia Medicală Mondială în cadrul Declaraţiei de la Geneva din anul 1975.
Exercitarea profesiei de medic se face în baza Certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România și a avizului anual obținut pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesionala valabilă pentru anul în curs.

În conformitate cu prevederile art. 414 din Titlul XII al Legii nr. 95/ 2006 şi a Deciziei nr. 12/ 2018 a CMR în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi asigurării unui nivel ridicat al cunoştinţelor medicale, medicii sunt obligaţi să efectueze un număr de cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către Colegiul Medicilor din România. Sunt creditate programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă avizate de către Colegiul Medicilor din România.
Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al Colegiului Medicilor din România, sunt suspendați din exercițiul profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.

Mai multe informatii găsiți pe pagina: Educaţie Medicală Continuă (EMC)

Înscrierea se face la sediul Colegiului Medicilor din Călăraşi, din str.Progresul, bl.BBB, et.1 (corpul administrativ al Primăriei Călăraşi)
tel. secretariat: 0242.313.406
Pe pagina: Certificatul de membru CMR găsiţi informaţiile necesare pentru înscrierea în Colegiul Medicilor.

Prin Decizia nr. 2 /06.02.2020 a Consiliului național al Colegiului Medicilor din România, se aprobă noua procedură de transfer, ce intră în vigoare cu data de 01.06.2020.
Vezi Procedura de transfer a membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

 Medicii care au depășit limita de vârstă prevăzută la art. 385 alin. (1) din Titlul XII al Legii nr. 95/ 2006, adică 65 de ani sau, respectiv 70 de ani, pentru medicii membri titulari sau membri corespondenți ai Academiei Române și ai Academiei de Științe Medicale, profesorii universitari, cercetătorii științifici gradul I, doctorii în științe medicale, care desfășoară activități medicale, pot profesa în continuare în unități sanitare private.
Desfășurarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al Colegiului Medicilor din România eliberat pe baza certificatului de sănătate (examen psihiatric) și a asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.
Totodată, medicilor pensionari li se verifică punctajul profesional aferent anului anterior pentru care se cere autorizarea, respectiv un minim de 40 de credite EMC/ an.
 Potrivit prevederilor Legii nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, titlul XII, profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, dacă sunt :
a) cetățeni ai statului român;
b) cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;
c) soțul unui cetățean român, precum și descendenții și ascendenții în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean roman, indiferent de cetățenia acestora;
d) membrii de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005;
e) cetățenii statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele prevazute la lit. b).

 Cererile medicilor cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene cu privire la accesul în România la una dintre activitățile medicale se soluționează de către Ministerul Sănătății Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, în baza dosarului ce va cuprinde următoarele documente:
a) copia documentului de cetățenie;
b) copia documentelor care atestă formarea în profesie;
c) certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență, prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE;
d) certificatul de sănătate fizică și psihică emis de statul membru de origine sau de proveniență;
e) dovada emisă de statul membru de origine sau de proveniența, prin care se atestă onorabilitatea și moralitatea posesorului;
f) dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greșeli în activitatea profesională, emisă de instituțiile abilitate.

 În cazul în care, în vederea prestării temporare de servicii medicale, solicitantul se află la prima deplasare în România sau în cazul în care în situația acestuia intervin schimbări materiale atestate de documente, acesta va înainta Ministerului Sănătății Publice:
a) o declarație prealabilă scrisă, în care se precizează durata de prestare, natura, locul de desfășurare a acestor activități, precum și domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetățenie;
c) o dovada prin care autoritățile competente ale statului membru de stabilire atestă că la data eliberării acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau în vederea exercitării activităților de medic și nu i-a fost interzisă exercitarea acestora, nici chiar cu titlu temporar;
d) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevazute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activităților în cauză.
Cotizația de membru se achită fie direct la sediul Colegiului Medicilor Călărași, sau prin virament, OP, în contul CM Călărași:

Raiffeisen Bank
RO37 RZBR 0000 0600 0059 3367
În baza deciziei CMR nr.16 /2023, începând cu data de 27 decembrie 2023, certificatul de membru se vizează anual, în baza următoarelor acte:

► certificat de membru al Colegiului Medicilor (în original);
► poliță de asigurare civilă pentru greșeli în activitatea profesională – o copie care se certifică „conform cu originalul” de către CMCL;
► cerere de acordare a vizei anuale pe certificatul de membru (click aici);
► acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (click aici).