POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 03.10.2023

 

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. CINE SUNTEM NOI ?

Colegiul Medicilor Călărași (în continuare ”Noi” sau ”Colegiul”) este o organizaţie teritorială a Colegiul Medicilor din România (CMR) ce funcţioneză la nivelul județului Călărași, format din toţi medicii care exercită profesia pe raza județului Călărași.

CM Călărași este o instituție de drept public, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial.

Obiectul principal de activitate al CM Călărași este controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor și regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: localitatea Călărași, str. Progresul, bl. BBB, et.1, județul Călărași.

Adrese de e-mail: colmedcl@yahoo.com

Nr. de tel./fax: 0242.313.406

 

 1. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Colegiul, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate - candidați care aplică pentru posturile disponibile, angajați, medici care profesează în județul CĂLĂRAȘI, reprezentanți ai partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Colegiul și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

 

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

 1. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În vederea completării Formularului de contact (secțiunea ”Contact”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, nr. de telefon, subiectul mesajului și orice alte date lăsate la inițiativa persoanei vizate la sub-secțiunea ”Mesajul”.

Suplimentar, se pot contacta reprezentanții Colegiului în mod direct - prin telefon fix/fax, sau prin E-mail, accesând numerele de telefon/fax sau adresele de E-mail indicate pe pagina principală a website-ului Colegiului www.cl.colmed.ro.

 

În scopul procesării Formularului de înscriere în Colegiului Medicilor Călărași (secțiunea ”Informații” – ”Certificatul de membru CMR/Avizări” – ”Anexa nr. 4 Formular de înscriere în colegiul medicilor”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, serie și nr. act de identitate, nume anterior, data nașterii, cetățenia, cod parafă, date despre pregătirea profesională/specialitate, adresă completă de domiciliu, număr de telefon fix/mobil, adresă de e-mail, adresă completă de de corespondență (dacă este cazul), semnătură.

 

În scopul procesării Cererii de acordare a vizei anuale pe certificatul de membru (secțiunea ”Informații” – ”Certificatul de membru CMR/Avizări” – ” Anexa nr. 5 Cerere de acordare a vizei anuale pe certificatul de membru”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, data nașterii, serie și nr. act de identitate, nume anterior, adresă completă de de domiciliu, cod poștal, număr de telefon fix/mobil, adresă de e-mail, CUI medic, semnătură.

 

În scopul completării Acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (secțiunea ”Informații” – ”Certificatul de membru CMR/Avizări” –”Acord de prelucrare a datelor personale GDPR”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, serie și nr. act de identitate, data nașterii, date complete despre adresa de domiciliu, funcție, semnătură.

 

În scopul procesării Cererii de transfer a medicului dintr-un colegiu teritorial în altul (secțiunea ”Informații” –”Transferul medicilor CMR”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, serie și nr. act de identitate, nume anterior (dacă este cazul), adresă completă de domiciliu, număr de telefon fix/mobil, adresă de E-mail, CUIM, Adresă completă de  corespondență (dacă este diferită de cea de domiciliu), semnătură.

 

În scopul procesării Formularului-tip Declarație de candidatură pentru alegerile organizate de CMR Călărași (secțiunea ”Informații” – ”Alegeri CMR Călărași” – ”Formular tip”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, gradul profesional și specialitatea, date complete despre domiciliu,  semnătură.    

 

În scopul procesării Cererii de avizare a Cabinetului medical/SRL (secțiunea ”Informații” – ”Autorizări-Acreditări” – ”Avizarea cabinetelor medicale” – ”Cererea reprezentantului legal sau a organului de conducere de înființare”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliul complet, specialitate, competență, semnătură.

 

În scopul procesării Declarației de existență a dotării minime necesare funcționării cabinetelor medicale (secțiunea ”Informații” - ”Autorizări-Acreditări” – ”Avizarea cabinetelor medicale” – ”Declarație - existența dotării minime necesare funcționării cabinetelor medicale”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nume și adresă completă cabinet medical, semnătură.

 

În contextul procesării Declarației de candidatură – membru în Comisia de disciplină a CM Călărași (secțiunea ”Alegeri 2023” – ” Alegeri – C.M. Călăraşi” – ”Comisia de disciplină 2023 (update)” – ”declaraţie de candidatură”) de pe website-ul Colegiului www.cl.colmed.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă completă de domiciliu, adresă de e-mail, nr. de telefon, specialitate și grad profesional, CV, scrisoare de intenție, semnătură.

 

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii, inclusiv organizarea de cursuri, conferințe și alte evenimente de formare profesională în domeniul medical sau activități în legătură cu aceasta, și a contractelor de donație/sponsorizare/mecenat în care Colegiul are calitatea de Beneficiar - prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de E-mail, nr. de telefon.

 

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați  .

 

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens.

În acest sens, vă prelucrăm doar e-mailul și  ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

 

 1. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin prin prisma legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de medic, dar și prin prisma celorlalte dispoziții legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Colegiu (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Colegiului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

 

 1. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 

 1. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Colegiului în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Colegiului care ne oferă servicii de găzduire web (Colegiul Medicilor din România)
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

Datele cu caracter personal prelucrate de Colegiu nu sunt transferate de către acesta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European.

 

 1. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM ?

Colegiul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

 1. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

 

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin telefon/fax (la nr. 0242.313.406) sau E-mail la adresa: colmedcl@yahoo.com , prin poștă sau curier la adresa: Călărași, str. Progresul, bl. BBB, et.1, cod postal 910001, județul Călărași, România.