Conform Deciziei nr.22/16.12.2016, a Deciziei nr.2/28.03.2019 şi a Deciziei nr.17/15.09.2023, care modifică Decizia CMR nr.5/18.04.2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România s-au decis următoarele:

În temeiul art. 431, 464, 439 şi 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1.  Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcție în baza calității de medic au obligația de a achita lunar cotizația de membru în valoare de 50 lei(articolul a fost modificat prin Decizia nr.22/2016 a CN al CMR și a intrat în vigoare la data de 01.02.2017)
*Începând cu data de 01.01.2024 - Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcție în baza calității de medic au obligația de a achita lunar cotizația de membru în cuantum de 100 RON. (Decizia nr. 17 din 15 septembrie 2023 - privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România)
*Prin excepție de la prevederile art. 1, medicii rezidenți au obligația de a achita lunar cotizația de membru în cuantum de 50 lei.

Art. 2.  Prin excepție de la prevederile art. 1, medicii care nu desfășoară activitate medicală, sunt obligați la plata unei cotizații în valoare de 5 lei pe lună. (articolul a fost modificat prin Decizia nr.2/2019 a CN al CMR și a intrat în vigoare la data de 01.05.2019)

Art. 3. Medicii care nu desfășoară activitate medicală și doresc să își păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România au obligația de a achita lunar o cotizație în cuantum de 5 lei.

Art. 4. Sunt scutiți de plata cotizației:

a) medicii care au solicitat suspendarea calității de membru al Colegiului Medicilor din România, pe durata suspendării;
b) medicii cărora li s-a aplicat sancțiunea de suspendare a calității de membru, pe perioada suspendării;
c) medicii care au statutul de veteran de război;
d) medicii deținuți sau internați din motive politice, aflați în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5.  Medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care au solicitat şi au obținut, în condițiile legii, calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România, sunt obligați la plata cotizației în aceleași condiții ca şi cetățenii români.

Art. 6.  Medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptați de la obligația de plată a cotizației.

Art. 7. Cotizația se plătește lunar, până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizațiile plătite ulterior acestei date se datorează penalitățile prevăzute de lege.

Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 12/2005 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005.

Art. 9.  Prezenta decizie s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.373 din 15.05.2008 şi a intrat în vigoare începând cu data de 01 iunie 2008 cu completarea din M.O. Partea I, nr.1063 din 29.12.2016.

Plata cotizației se poate face direct la sediul Colegiul Medicilor din Județul Călărași sau în contul :

Raiffeisen Bank,
RO37 RZBR 0000 0600 0059 3367