Informare Colegii teritoriale Legea nr. 56/2020

Biroul Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România a analizat modalitatea de punere în aplicare și de respectare a drepturilor conferite de Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19.

Astfel, au fost identificate situații concrete în care, beneficiari ai drepturilor prevăzute de Legea nr. 56/2020- urmașii personalului medical,  fie nu cunosc prevederile acestei legi, fie au întâmpinat dificultăți în dobândirea drepturilor ce li se cuvin în baza acestei legi.

Pentru a preveni astfel de situații, Colegiul Medicilor din România vine în sprijinul urmașilor personalului medical și ofera consiliere persoanelor beneficiare ale drepturilor prevăzute de Legea nr. 56/2020.

În acest sens, persoanele interesate se pot adresa instituției noastre, care prin Comisia Economico-Socială a Consiliului Național și prin departamentul de resort, în urma analizei, va asigura asistența necesară.

Prin urmare, pentru a facilita  cunoașterea textului de lege și a drepturilor conferite personalului medical și urmașilor personalului medical, anexăm prezentei, textul Legii nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19.

Colegiul Medicilor din România vă solicită să diseminați aceste informații, inclusiv textul Legii nr.56/2020 și să  identificați cazurile în care este necesară asistență.

 

Cu aleasă considerație,

P R E Ș E D I N T E

Prof.univ.dr. Daniel Coriu

 

 

Parlamentul României

Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

Art. 1. –

(1) Prezenta lege reglementează modalitățile de recunoaștere a meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, prin acordarea unor drepturi acestuia, precum și urmașilor celui decedat.

(2) De drepturile conferite de prezenta lege nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecțiuni fizice și/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, în situația în care rănirea, afecțiunea fizică și/sau psihică sau invaliditatea a survenit ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei infracțiuni pedepsite potrivit legii.

Art. 2. –

(1) În sensul prezentei legi, prin personal medical care participă la acțiuni medicale împotriva COVID-19 se înțelege:

a)personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar din unități sanitare, unități de asistență medico- socială și instituții medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum și din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistență socială, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

b)cadrele militare – paramedici și personal medical – din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

c)personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanțarea autorităților administrației publice locale;

d)tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, precum și din spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății  555/2020privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei legi, prin termenul de urmaș se înțelege copilul/copiii personalului medical decedat ca urmare a participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, precum și soția/soțul supraviețuitoare/supraviețuitor.

Art. 3. –

La decesul unei persoane dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1), Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie acordă familiei acesteia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 4. –

(1) Urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul COVID-19 beneficiază de următoarele drepturi:

a)dreptul la pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;

b)pensie de urmaș egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție avut/avută de personalul medical prevăzut la art. 2  (1)la data decesului;

c)dreptul la asistență medicală și medicamente gratuite în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie, cu decontarea cheltuielilor de către acestea;

d)scutirea de la plata impozitului pe terenul și pe clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate sau coproprietate.

(2) Soția/Soțul supraviețuitoare/supraviețuitor beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b) –d) dacă nu se recăsătorește.

Art. 5. –

În cazul în care nu există urmași, dacă cel decedat era singurul susținător al părinților săi, aceștia beneficiază de un ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul pensiei de urmaș stabilite potrivit art. 4 alin. (1) lit. b).

Art. 6. –

(1) Cuantumul drepturilor acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2) și art. 5 se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.

(2) Reglementările prevăzute de legislația privind pensiile referitoare la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, încetare, revizuire, contestare și recuperare a sumelor încasate necuvenit se aplică și drepturilor prevăzute de prezenta lege, dacă aceasta nu dispune altfel.

(3) În termen de 15 zile de la data acordării drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2), beneficiarul optează pentru drepturile stabilite conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și pensia de urmaș stabilită potrivit prezentei legi.

Art. 7. –

(1) Personalul medical prevăzut la art. 2 alin. (1) care execută, conduce sau coordonează misiuni și sarcini de serviciu în condiții de pericol deosebit beneficiază, pe perioada stării de urgență, instituită astfel prin decret, precum și pentru o perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgență, de un spor de până la 30%, calculat la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție.

(2) Cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 8. –

(1) În semn de recunoaștere a meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 se instituie ziua de 11 martie ca Ziua personalului medical.

(2) Ziua personalului medical poate fi marcată de către autoritățile și instituțiile publice, de organismele neguvernamentale, de reprezentanțele diplomatice ale României, precum și de către alte instituții românești din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau științific.

(3) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material sau logistic organizarea și desfășurarea manifestărilor prevăzute la alin. (2).

(4) Ministerul Sănătății coordonează tematic activitățile dedicate Zilei personalului medical.

(5) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.